مرکز اکولوژی، در سان خوان Capistrano، یک مرکز آموزشی غیر انتفاعی است که می آموزد است دست در راه حل های محیط زیست در خانواده، محل کار و سطح جامعه. به ما بپیوندید برای ایجاد فردای سالم.
بیا به ما مراجعه کنید. چک کردن تقویم به دیدن کارگاه ها و برنامه های آینده. نمایش سازگار با محیط زیست در خوراک ما برای راهنمایی و منابع DIY و ببینید چه چیزی جدید در مرکز بوم شناسی.

949.443.4223 Email Open hours

32701 Alipaz St. San Juan Capistrano, 92675
Google Maps

RSS Feed Newsletter Internships & Volunteer

© 2016 EcoCenter, Inc.
All Rights Reserved